Revell Color mix – syntetické riedidlo 30 ml

Cena v e-shope s DPH: 3,45 €
Zľava -4 %
Cena na predajni: 3,62 €
Na sklade viac než 5 ks
Kúpiť
Kúpiť
Dostupnosť:
Nademlejnská - eshop viac než 5 ks
OC Šestka viac než 5 ks
Karolíny Světlé viac než 5 ks
OC Letňany viac než 5 ks
Výrobca: Revell
Kód tovaru: 339611

Neviete si rady s výberom? Nie sú Vám niektoré parametre jasné? Napíšte nám Vašu otázku a my Vás s odpoveďou kontaktujeme.

Poslať otázku

Popis produktu

Riedidlo na riedenie emailových, olejových a syntetických farieb.

Objem: 30 ml

VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY:

UPOZORNENIE:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Nebezpečenstvo! Obsahuje: Testbenzin, 2-propanol. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte údaje na štítku. Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným ohňom/horúcimi povrchmi. Zákaz fajčenia. Nepoužívajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Po požití: Okamžite volajte Toxikologické centrum/lekára. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou/osprchujte. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte uzamknuté. Obsah/obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Pozor! Tento výrobok nie je hračka.

Pecka víkend – AZmodel