Odoslať stránku na e-mail:
gdpr

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

(úplné znenie prehlásenia nájdete zde)

I. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť PECKA-MODELÁR s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, IČO: 44214707, (ďalej len "správca").

II. Kontaktné údaje na správcu: Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava; e-mail: info@peckamodel.sk; tel.: 02/43639427.

III. Správca spracovává tieto Vaše osobné údaje, ktoré získa priamo od Vás:

IV. Správca spracováva Vaše osobné údaje prč tieto účely

Právnym základom spracovánia vašich osobných údajov je tak plnenie zmluvy, oprávnené záujmy správcu a plnenie zákonných požiadaviek.

Všetky vyššie uvedené osobné údaje sú tak požiadavkou pre riadne plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy.

V. Vaše osobné údaje spracováva alebo k nim má prístup

Vaše osobné údaje nebudú správcom ani ďalšími príjemcami odovzdávané do štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, alebo medzinárodnej organizácii. Výnimkou sú prípady, keď požadujete, aby bol objednaný tovar doručený do štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie - potom je prenos osobných údajov do tohto štátu povinnosťou správcu vyplývajúcou zo zmluvy uzavretej s Vami v zmysle povinnosti správcu zmluvu riadne splniť.

Správca prehlasuje, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, vo vzťahu k Vašim osobným údajom.

VI. Spracovanie Vašich osobných údajov vykonáva správca vo svojom sídle, svojich prevádzkach a pobočkách. Vaše osobné údaje sú spracovávané manuálne a výpočtovou technikou (PC).

Za účelom bezpečnosti Vašich osobných údajov správca vykonal príslušné technické opatrenia (napr. opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, ako aj k inému zneužitiu Vašich osobných údajov).

Všetky subjekty, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené, rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať v súlade s ochranou Vašich osobných údajov.

VII. Pre účely kúpnej zmluvy sú všeobecne Vaše osobné údaje evidované po dobu 3 rokov od dátumu splatnosti úhrady kúpnej ceny. Po uplynutí tejto lehoty ich správca môže spracovávať na účely ochrany svojich oprávnených záujmov (napr. vymáhanie pohľadávok) a plnenie zákonných povinností (napr. § 31 zákona 563/1991 Zb., O účtovníctve, alebo § 35 zákona č. 235/2004 Zb. , o dani z pridanej hodnoty).

VIII. Vaše práva

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od správcu potvrdenie, či spracováva Vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo k nim získať prístup a získať napr. informáciu,

 • ktoré Vaše osobné údaje správca spracováva,

 • na aké účely správcu Vaše osobné údaje spracúva a ako dlho,

 • komu sú Vaše osobné údaje sprístupnené, alebo poučenie o Vašich právach.

Vašej žiadosti správca vyhovie vždy bezplatne. Len keď budete žiadosti napríklad opakovať, Vašim žiadostiam nebude vyhovené, alebo budete musieť zaplatiť poplatok za jej vybavenie.

 1. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na opravu Vašich nepresných osobných údajov a doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

 1. Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov napríklad, keď už ich správca nebude potrebovať, odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a správca ich nebude potrebovať na iné účely, alebo podáte úspešnú námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov (pozri písm. f) nižšie).

 1. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo, aby správca po obmedzenú dobu nespracovával Vaše osobné údaje, napr. v týchto prípadoch:

 • po dobu potrebnú, ako správca overí presnosť Vašich osobných údajov, ak popierate ich presnosť;

 • správca Vaše osobné údaje už nepotrebuje spracovávať, ale Vy sa rozhodnete, že je požadujete, aby ich spracovával napr. pre ochranu Vašich práv;

 • po dobu overovania oprávnenosti Vašej námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely oprávnených záujmov správcu (pozri písm. f) nižšie).

 1. Právo na prenositelnosť osobných údajov

Máte právo, aby Vám správca postúpil Vaše osobné údaje, ktoré od Vás získal, ak sú spracovávané automatizovane v elektronickej podobe.

 1. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov,

 • ak ich správcom spracováva na základe svojich oprávnených záujmov (tejto námietke nemusí správca vždy vyhovieť) a

 • ak ich správca spracováva na účely propagácie svojho tovaru alebo služieb (tejto námietke správcu vždy vyhovie).

 1. Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu Vašich osobných údajov zo strany správcu na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (viac na https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Sťažnosť môžete podať napr. v prípade, keď sa domnievate, že správca spracováva Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi.


Úplné znenie prehlásenia nájdete zde.

Získajte dopravu zadarmo

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2018. Všetky práva vyhradené.