Polyuretanové lepidlo PRO 45P (100 ml)

Cena v e-shope s DPH: 5,19 €
Zľava -5 %
Cena na predajni: 5,44 €
Na sklade viac než 5 ks
Kúpiť
Kúpiť
Dostupnosť:
Nademlejnská - eshop viac než 5 ks
Karolíny Světlé 5 ks
OC Letňany 3 ks
Výrobca: Satria
Kód tovaru: 10451

Neviete si rady s výberom? Nie sú Vám niektoré parametre jasné? Napíšte nám Vašu otázku a my Vás s odpoveďou kontaktujeme.

Poslať otázku

Popis produktu

V súčasnosti najpredávanejšie mnohoúčelové lepidlo na báze polyuretánu sa používa na lepenie penového polystyrénu, EPP, balzy, polepovanie polystyrénu dyhou, atď. Jeho typickou vlastnosťou je vypeňovanie - počas tvrdnutia zvyšuje svoj ​​objem.Toto sa využíva pri opravách napr. vylomených kúskov materiálu (napr. EPP), kde Purex úplne vyplní chýbajúci materiál.Túto vlastnosť zvýrazní mierne zvlhčenie opravovaného miesta. Vytvrdzuje sa reakciou so vzdušnou vlhkosťou.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

UPOZORNENIE:

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.