Predajňa v Zlatnické ulici v Prahe je trvalo uzavretá. Novo nás môžete navštíviť na Nademlejnské ulici v Hloubětíně. Ďakujeme za pochopenie.

Tmel SK 30, 2-Komp., 250g

Náhľad produktu - Tmel SK 30, 2-Komp., 250g

Dostupnosť:
Na sklade u dodávateľa

Cena v e-shope s DPH: 7,02 €
+
Výrobca: GRAUPNER Modellbau
Kód tovaru: 924

Popis produktu

Tmel použiteľný pre balzu, plasty atď. Po 5-12 minútach podľa okolitej teploty tvrdne. 250g.

Produkt obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008. Podrobné informácie viď sekcia "K stiahnutiu".

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

UPOZORNENIE:

Živica
H225 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Tmel
H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné informácie

  • Pri styku s pokožkou: Okamžite opláchnite pokožku veľkým množstvom vody s mydlom. Ak sa objavia príznaky aj po umytí, vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Pri zasiahnutí očí: Vyberte kontaktné šošovky, ak ich možno vybrať. Okamžite umývajte oči veľkým množstvom vody pri roztvorených očných viečkach. Pokračujte vo vyplachovaní najmenej 15 minút, vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Pri požití: Okamžite vypláchnite ústa a zaistite čerstvý vzduch. Pite veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. Privolajte lekársku pomoc pri akýchkoľvek pretrvávajúcich ťažkostiach.
  • Pri vdýchnutí: Postihnutú osobu premiestnite na čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc.

K stiahnutiu

Štítek s bezpečnostními informacemi Štítek s bezpečnostními informacemi Štítek s bezpečnostními informacemi 21.11.2018
Štítek s bezpečnostními informacemi 2 Štítek s bezpečnostními informacemi 2 Štítek s bezpečnostními informacemi 2 21.11.2018

Otázka k produktu: Tmel SK 30, 2-Komp., 250g

Kód tovaru: 924

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2021. Všetky práva vyhradené.